Pojďme společně tvořit město, ve kterém žijeme

Podpoříme rozšiřování zeleně uvnitř města

 • Budeme dbát na pravidelnou odbornou péči o stávající zeleň uvnitř města
 • Podpoříme výsadbu květnatých pásů, záhonů a keřů
 • Podpoříme výsadbu nových alejí s preferencí domácích druhů dřevin
 • Nebudeme se bát projektování nových městský parků a zelených ploch, jak na nových lokalitách, tak v blízkosti stávající zástavby

Podpoříme rozšiřování zeleně kolem města

 • Naším cílem je zelenit okrajové části města a zatraktivnit tak zemědělskou poušť
 • podpoříme obnovu polních cest, ovocných alejí, stromořadí a lesíků
 • Chceme, aby byla krajina atraktivní a průchozí nejen pro rekreanty
 • Výletní místa by měly být pro cyklisty a turisty dosažitelná bez využití silničních komunikací

Podpoříme život v krajině

 • Všechny projekty města by měly být prováděny s citlivým přístupem vůči zvířatům a rostlinám
 • Podpoříme rozvoj života a rozmanitých druhů organizmů v krajině výsadbou květnatých luk, budováním jezírek pro obojživelníky nebo údržbou biologicky cenných lokalit
 • Budeme se také snažit ozdravit krajinu zvýšením její přirozené retenční schopnosti jak prevenci povodní a záplav
 • Budeme preferovat účinné přírodě blízké projekty před nákladnými technokratickými řešeními

Zapojíme veřejnost

 • Veřejná prostranství a zeleň patří všem občanům, takto k tomu budeme přistupovat
 • Do výsadeb a údržby zeleně zapojíme občany a školy, toto je nejlepší cestou k vytvoření vztahu ke svému okolí a podpoře spoluodpovědnosti
 • Podpoříme spontánní akce nejen občanských iniciativ v oblasti životního prostředí
 • Cestou spoluvytváření odpovědnosti a prohlubování znalosti veřejnosti tak budeme motivovat k životu v symbióze s přírodou

 

Odborní garanti: Bc. et Bc. Jakub Kubačka – o.s. Natura Opava, RNDr. Milan Kubačka – o.s. Natura Opava, Břetislav Tůma, Jan Weiss – Zahradnictví Branka