Rozvoj občanské společnosti – na prvním místě jsou lidé

Změna pro Opavu prosazuje rozvoj občanské společnosti na Opavsku.

Občanská společnost je pro Změnu prostor, ve kterém občané prosazují své zájmy. Stručně řečeno, občanská společnost je „vše, co není stát“. To znamená, že struktura občanské společnosti musí být nezávislá na státní moci a stát nesmí zasahovat do jejich aktivit – pokud nejsou v rozporu se zákonem, neurčuje, kdo bude ve vedení čí jaké akce budou občané města Opavy podnikat.

Občané města Opavy mohou prosazovat své zájmy prostřednictvím společenských institucí jako jsou asociace, spolky, sdružení společenských organizací, církve, odbory, spolky apod. Tyto instituce musí být nezávislé na státu rovněž ekonomicky – prostředky na svou činnost získávají ze soukromých zdrojů, od různých sponzorů, nadací či poskytovatelů dotací na účelové aktivity, např. podpora kultury či ekologie.

Malá a místní občanská sdružení jako nevládní neziskové organizace představují ze zákona tzv. zájmovou samosprávu a tvoří základ toho, co chce Změna pro Opavu podporovat, a to především na úrovni jednotlivých městských částí.

Občanská společnost plní velmi důležité funkce:

  1. Brání tomu, aby stát pronikal i do sféry, jež mu nepřísluší, to znamená do zájmových aktivit občanů.
  2. Prostřednictvím institucí občanské společnosti dostává politická sféra nejspolehlivější zpětnovazební signály, protože občané svými aktivitami upozorňují na problémy, které ve společnosti existují, které pociťují jako palčivé, a tím nutí politiky, aby se jimi zabývali.
  3. Je „školou demokracie“. Umožňuje účast občanů na rozhodování a řešení konkrétních problémů tam, kde se nabízené řešení neshoduje se zájmy těchto občanů. V tomto smyslu funguje občanská společnost jako korigující prvek vlivu státu.

Příkladem odjinud může být Německo. Každý třetí člověk v Německu se ve volném čase věnuje obecně prospěšné činnosti. Průměrně 14 až 21 hodin měsíčně se občané zabývají především sportem a volnočasovými aktivitami, prací pro děti a mládež, činností pro církev, v oblasti zdraví a sociální práce nebo se zajímají o kulturu a vzdělání. V posledních letech tento zájem výrazně vzrostl, citelněji se ovšem přesouvá z velkých spolků k menším, autonomně organizovaným skupinám a proměnlivým projektům. „Třetímu sektoru“ mezi státem a trhem také přináleží národohospodářský význam. Roční občanský přínos v Německu se odhaduje na více než 4,6 miliard odpracovaných hodin[1]. Národohospodářská hodnota vytvořená neplacenou prací tak odpovídá 35 miliardám eur – jde skoro o dvě procenta národního důchodu.

Změna pro Opavu považuje rozvoj občanské společnosti nejen za základ pro další rozvoj demokracie, ale rovněž jako základ pro ekonomický rozvoj opavského regionu, je to „třetí sektor“ mezi státem a trhem, který přinese stovky nových pracovních míst pro Opavsko.

Během 3 volebních období bychom chtěli, aby se každý desátý občan Opavy zapojil do neziskových činností a věnoval 8-16 hodin měsíčně sportu, volnočasovým aktivitám, prací pro děti a mládež pro podporu místní kultury a sociální práce.

Socioekonomický přínos občanské společnosti pro Opavsko tak během 15 let může přinést až na 100.000.000 Kč ročně a sekundárně až 100 nových pracovních míst ve volnočasovém sektoru.

 

Ing. Libor Witassek, MBA
Změna pro Opavu

 

[1] Zdroj: http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/

Express your thoughts