Pojďme společně tvořit město, ve kterém žijeme

Kdo třídí odpad, ušetří 

V současné době je Opava jedním z měst, které velmi dobře separují. Nicméně posledních pár let množství vyseparovaného odpadu stagnuje. V souvislosti s připravovaným zákonem o odpadech je na stole opět povinnost měst separovat biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO). Opava má již zaveden zkušební svoz ve Vávrovicích, ale chybí mu koncové úložiště, či závod na zpracování nebo energetické využití.

Skládka v Holasovicích již za pár let přesáhne svou kapacitu a nebude kde ukládat komunální odpad! Vše měla vyřešit spalovna v Karviné (KIC), tento projekt je v současné době pozastaven. V návrhu již zmiňovaného zákona o odpadech je počítáno se zvýšením skládkovacího poplatku skokově z dnešních 500 Kč až na 2000 Kč. Je proto nutné do budoucna počítat s minimalizací objemů odvážených na skládku.

V současné době vyseparujeme jen cca 10% odpadu a na skládku se odváží více než 14000tun odpadu ročně. Celkové náklady na svoz, separaci a likvidaci odpadů činí ročně přes 50 milionů. Na dotacích za separaci a utržené peníze za prodej komodit je cca.15 milionů.  Občané nad 3 roky věku platí poplatek za odpady 396 Kč. Město ročně od občanů vybere poplatky za popelnice ve výši přesahující 20 milionů. Město tedy doplácí na systému sběru odpadu cca. 15 milionů ročně.

Ten kdo doma třídí zaslouží si za svou iniciativu odměnu. Za každý naplněný pytel hozený do kontejneru, nebo odevzdaný v rámci pytlového sběru bude zaregistrován a bude odečtena částka z poplatku daného občana, když bude na nule, bude to platit pro další členy společné domácnosti.

Odborný garant: Ing. Ondřej Tůma, jednatel a ředitel společnosti FERRAM STROJÍRNA, s.r.o.